کارگروه مشاوران مالیاتی

مشاوره مالیاتی احاطه کامل به نظام مالی کشور دارد، در نتیجه بهترین راه کار را اختیارت می گذارد. در این صورت می توانی در مسیری که یک مشاور چراغش را برایت روشن کرده است گام برداری و در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه به نتیجه مطلوب برسی.

خوب است بدانی نظری که از مشاوره مالیاتی دریافت می کنی حاصل تفکر چندین مشاوره است.پس با یک سوال، چندین پاسخ تخصصی از مشاوران گرفته ای.

مشکلت را به مشاوره مالیاتی بگو، در کمترین زمان ممکن، مشاوران بهترین راه حل را به تو می گویند که به وسیله آن می توانی بدون سردرگمی و اتلاف وقت روال قانونی کار خود را با انتخاب یک وکیل به جریان بیاندازی.

اگر بخواهی، مشاوره مالیاتی به تو یک وکیل مجرب معرفی می کند. در صورت پذیرفتن وکیل و شروع کارت، مشاور برای کار تو ناظر معرفی می کند.

پس او قبل از شروع و بعد از پایان در کنار توست و راهت را هموار می کند.

مدیران باز نشسته موسسات مالیاتی در سطح کشور

کارگزاران بازنشسته مالیاتی مراجع دولتی

کارمندان ارشد اداره مالیات

مشاوره حسابرسی مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره اظهار نامه مالیاتی

مشاوره اعتراض مالیاتی

مشاوره بدهی مالیاتی

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر ارث

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات اشخاص حقیقی

مالیات املاک

مشاوره، نظارت، اجرا

پیچیدگی های به وجود آمده در روابط اقتصادی دنیای امروز، نیاز استفاده از یک متخصص خبره در امور مالیاتی را برای افراد ایجاد کرده است. مشاوره مالیاتی در زمینه های مختلف در کنارت خواهد بود و تو را در پیشبرد اهدافت کمک خواهد کرد.

موسسه کارآما با خدمات رسانی جامع در کنار توست. پس از دریافت مشاوره می توانی برای انجام خدمات مالیاتی خود یک وکیل را انتخاب کنی. در غیر این صورت با راه کاری که از مشاوره دریافت کرده ای می توانی از طریق هر وکیلی که در دسترس داری به انجام خدمات مالیاتی خود بپردازی.

انتخاب مجری به معنای خاتمه یافتن کار با مرکز کارآما نیست، ما بر تمام امور اجرایی تو نظارت داریم تا در انجام آن کوتاهی صورت نگیرد. پس می توانی با خیالی آسوده تمام امور خود را به ما بسپاری.